D4Whistler

Velkommen til whistleblowerordning for Cphbusiness
Welcome to the whistleblower reporting system for Cphbusiness.
English version of this text is placed under the Danish test.

Dansk

Cphbusiness’ mål med en whistleblowerordning er at opdage og tage hånd om eventuelle forhold, som Cphbusiness ikke får kendskab til via andre eksisterende kanaler.
Ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen, som også omfatter kommunikation om eventuelle fejl og utilfredsstillende forhold og til de formelle klagemuligheder studerende og medarbejdere har.
Vi ønsker med ordningen:

Hvad kan indberettes?

Hvem kan der indberettes om?

Ordningen kan bruges til at indberette om personer, som er tilknyttet Cphbusiness: Medarbejdere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, leverandører, samarbejdspartnere og advokater.
Ordningen kan endvidere anvendes til at indberette om studerende ved Cphbusiness, såfremt den indberettede forseelse knytter sig til det forhold, at der studeres ved Cphbusiness.

Hvad kan der indberettes om?

Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for Cphbusiness’ opgavevaretagelse. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et sådant forhold.

Hvem kan indberette?

Alle kan indgive en underretning i systemet. Man er anonym, men kan vælge at afgive personoplysninger om sig selv.


English

The purpose of establishing a Whistleblower reporting system at Cphbusiness, it to discover and handle any situation that Cphbusiness is not informed of by any of the other existing communication channels.
The system is a supplement to the direct and daily communication at the workplace, which also includes conversations on any type of error or unsatisfactory situation and to the formal options for appeals that students and employees already have.
With this system we wish:

What can be reported?

Who can be reported?

The system can be used to report people who are connected to Cphbusiness: Employees, members of the executive board and the board of directors, auditors, suppliers, business partners and lawyers.
Furthermore, the system can be used to report students at Cphbusiness, as long as the situation that is reported is associated to Cphbusiness.

What can be reported?

The Whistleblower system handles information about serious circumstances that concerns the task management at Cphbusiness. Whether this is the case, will depend on a specific assessment.

Who can report?

Everybody can report in the system. People are anonymous in the system, but can choose to submit personal data concerning themselves.

Begin reporting